"PRZEMYSKI ELEKTRONIK NA PRAKTYKACH ZAWODOWYCH W EUROPIE " to tytuł projektu o nr 2020-1-PL01-KA102-080811 realizowany ze środków Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe w r. szk. 2020/2021 Jego głównym celem było stworzenie uczniom ZSEiO szansy do osiągnięcia sukcesu na płaszczyźnie zawodowej. W założeniach projekt miał dać uczestnikom realną szansę do zdobycia wiedzy, umiejętności, kwalifikacji zawodowych i w efekcie zwiększyć perspektywy ich zatrudnienia na krajowym i europejskim rynku pracy oraz wzmocnić ich osobisty rozwoju. Wszystkie te założone cele zostały w całości osiągnięte. Projekt wpłynął na zwiększenie u stażystów świadomości międzykulturowej, zrozumienia innych kultur i krajów oraz wzmocnił poczucie obywatelstwa i europejskiej tożsamości.

Równocześnie miał on wpływ na podniesie poziom kształcenia w naszej placówce miedzy innymi poprzez poznanie nowych technologii i rozwiązań stosowanych w krajach europejskich w odpowiednim profilu kształcenia oraz nabycie nowych umiejętności wykraczających poza program nauczania lub możliwości kształcenia w szkole.

Główne dziania projektowe polegały na zorganizowaniu praktyki zagranicznej dla 77 uczniów technikum z wszystkich nauczanych w szkole zawodów w czterech grupach wyjazdowych. Uczniowie o specjalizacji elektronik (19 osób) staż odbyli w zakładach usługowych w Portugalii. Z klasy o kierunku teleinformatyka 19 uczniów odbyło staż w Salamance i zajmowali się oni aplikacjami mobilnymi. Podobny program stażu w Sewilli realizowała grupa 10 teleinformatyków z klasy łączącej dwa kierunki kształcenia, a 10 uczniów z kierunku geodezja miało praktykę w firmie geodezyjnej wykorzystującej drony do sporządzania map. W Sewilli również swoją praktykę odbyło 19 uczniów z profilu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Zajmowali się projektowaniem inteligentnego domu zasilanego ze źródeł odnawialnych oraz montażem różnych elementów tego systemu.

Praktyki zostały zrealizowane zgodnie z wcześniej ustalonymi programami, co pozwoliło osiągnąć zakładane efekty. Przed wyjazdem na praktykę uczniowie przeszli przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne, a po powrocie włączyli się w promocję i upowszechnianie projektu.

Projekt umożliwił uczestnikom zdobycie cennego, często unikalnego w naszym regionie doświadczenia zawodowego oraz zwiększył ich kompetencje zawodowe. Uczniowie porównali europejskie rozwiązania branżowe ze stosowanymi w Polsce i zweryfikowali swoją wiedzę teoretyczną w aspekcie praktycznym, a także wzmocnili kompetencje językowe, poprawili umiejętność komunikacji i znajomość słownictwa branżowego. Przebywanie za granicą, zwiedzanie atrakcji turystycznych, kontakty z miejscowymi otworzyły ich na inne kultury i postawy.

Każdy z uczestników otrzymał dokument Europass Mobilność potwierdzający nabyte umiejętności zawodowe, językowe i społeczne. Doświadczenia praktykantów i nauczycieli pełniących funkcję opiekuna wpłynęły pozytywnie na całą szkołę. Materiały wypracowane przez stażystów są wykorzystywane w procesie kształcenia. Działania upowszechniające i promujące pozwoliły podzielić się doświadczeniami i przeżyciami z różnymi grupami odbiorców. Dzięki współpracy z krajami z różnych części Europy szkoła zyskała nowe doświadczenia, wzmocniła europejski wymiar kształcenia.