O szkole

Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących to placówka oświatowa o wieloletniej tradycji, która przechodziła szereg przekształceń wynikających w dużej mierze ze zmian zachodzących w systemie nauczania naszego kraju. Szczególnie ostatnie lata to ciągłe dostosowywanie profili kształcenia do potrzeb oświaty i rynku pracy. Aktualnie w zespole pobiera naukę około 800 uczniów w dwóch szkołach typu: liceum ogólnokształcące oraz technikum.

IV Liceum Ogólnokształcące utworzone w 1992 roku oferuje obecnie naukę w klasach o profilach humanistycznym i politechnicznym.

Technikum Nr 4 kształci zarówno w zawodach związanych z tradycją szkoły - elektronik, teleinformatyk, jak i nowych, ale już mających uznanie środowiska - geodeta i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Kierunki te przygotowują do życia we współczesnym świecie oraz dają możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu, aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się stale rynku pracy oraz umożliwiają kontynuację nauki na studiach. Proces kształcenia zawodowego odbywa się w dobrze wyposażonych pracowniach i warsztatach. Szkoła stara się zapewnić młodzieży dostęp do nowych technologii poprzez współpracę z wiodącymi przedsiębiorstwami i zakładami w regionie oraz poprzez udział w Programie Erasmus+.

Nasza szkoła ma bardzo wysoką renomę w środowisku. O wszechstronnym i gruntownym przygotowaniu absolwentów szkoły świadczy duża liczba osób podejmujących studia stacjonarne i zaoczne w uczelniach wyższych różnych typów na kierunkach technicznych, ścisłych, przyrodniczych, humanistycznych i innych. Poziom nauczania określany na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych (matura, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe) plasuje naszą szkołę w pierwszej dziesiątce najlepszych szkół technicznych w województwie podkarpackim i w pierwszej setce w Polsce. W roku 2016 w Rankingu Techników prowadzonym przez Perspektywy zajęliśmy 23 miejsce w Polsce i 2 na Podkarpaciu, a w 2017 - 41 miejsce w Polsce i 8 na Podkarpaciu, w 2018 - 62 miejsce w Polsce a w 2019 - 60 miejsce w Polsce, 4 na Podkarpaciu i pierwsze miejsce w Przemyślu. Nasi uczniowie z sukcesami biorą udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Cześć znajduje zatrudnienie u lokalnych pracodawców, którzy wysoko cenią sobie absolwentów naszej szkoły.

W szkole pracuje kompetentna kadra pedagogiczna posiadająca pełne przygotowanie merytoryczne i metodyczne. Wielu nauczycieli ma uprawnienia egzaminatora przedmiotów maturalnych i zawodowych. Większość pedagogów ma stopień nauczyciela dyplomowanego. Kadra pedagogiczna systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zarówno w zakresie metodyki przedmiotu, jak i umiejętności interpersonalnych. Przejawia bardzo dużą kreatywność, dzięki czemu w szkole realizowane są różne przedsięwzięcia i projekty, w tym międzynarodowe.